Główne cele projektu


Głównym celem przedsięwzięcia „Kanalizacja dorzecza górnej Odry – gminy Krzyżanowice i Kornowac – etap I” jest wyposażenie gmin w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:

 • odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
 • uporządkowanie gospodarki ściekowej w dorzeczu górnej Odry – na terenie Gmin Krzyżanowice i Kornowac,
 • wyeliminowanie zagrożeń dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 352 Racibórz,
 • poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie Gmin – zahamowanie dalszej degradacji zasobów wód podziemnych, poprawa jakości wód powierzchniowych,
 • poprawę warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców gmin – około 6,1 tys. osób zamieszkałych na terenie objętym wnioskiem, poprzez oczyszczanie ścieków zgodnie z normami polskiego prawa i standardami Dyrektywy UE nr 91/271/EWG,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gmin – zahamowanie degradacji zasobów wód podziemnych, właściwe zarządzanie i gospodarowanie zasobami wodnymi, poprawa jakości wody pitnej, poprawa jakości wód powierzchniowych,
 • poprawa konkurencyjności gmin – zwiększenie atrakcyjności turystycznej,
 • ochrona przyrody gmin – na terenie gminy Krzyżanowice znajdują się obszary Natura 2000 „Graniczne Meandry Odry”, „Las koło Tworkowa” oraz „Stawy Wielokąt i Ligota Tworkowska”, a część gminy Kornowac leży w otulinie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”,
 • ochrona zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz” – zlewnia oczyszczalni ścieków Racibórz, do której trafią ścieki z obu gmin obejmuje obszar planowanego zbiornika,
 • stworzenie nowych miejsc pracy – rozwój gospodarczy gmin i regionu, rozwój sektora usług, stymulowanie     i generowanie miejsc pracy.

Dla projektu wyznaczono również następujące cele społeczno-gospodarcze:

 • wzrost liczby mieszkańców obsługiwanych przez system kanalizacyjny,
 • wzrost ładunku zanieczyszczeń poddawanego oczyszczaniu,
 • redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych,

Powyższe cele będą realizowane z uwzględnieniem zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady „zanieczyszczający płaci”.


Go to Top