Historia projektu

 

Gminy Krzyżanowice i Kornowac przeprowadziły w latach 2002 – 2007 identyfikację potrzeb inwestycyjnych związanych z wdrożeniem na terenie Gmin Dyrektyw Unijnych oraz zobowiązań polskich wynikających z przystąpienia do Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury wodno-kanaliacyjnej. Wielkość niedoborów oraz koszty związane z ich wyeliminowaniem znacznie przekraczały możliwości finansowe Gmin, w związku z czym postanowiono sięgnąć po fundusze unijne.

 • Wrzesień 2002 r. – Złożenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Karty Potencjalnego Przedsięwzięcia do finansowania z Funduszu Spójności. Przedsięwzięcie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gmin: Racibórz, Kornowac, Kuźnia Raciborska, Nędza, Rudnik i Lubomia.
 • Maj 2003 r. – Zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie realizacji przedsięwzięcia na terenie gmin j.w., po którym Komitet Sterujący rekomenduje Ministrowi Środowiska przedsięwzięcie do realizacji w ramach dofinansowania z Funduszu Spójności.
 • Listopad 2003 r. – Opracowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia, na podstawie, którego przyznana została pomoc techniczna na opracowanie wniosku do Komisji Europejskiej.
 • Styczeń 2004 r. – Podpisanie nowego Porozumienia Międzygminnego w sprawie realizacji przedsięwzięcia na terenie gmin: Racibórz, Kornowac, Kuźnia Raciborska, Nędza, Rudnik, Krzyżanowice i Pietrowice Wielkie.
 • W trakcie pomocy technicznej, przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa etapy. Etap I obejmował modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Raciborzu, a etap II budowę kanalizacji w pozostałych gminach porozumienia.
 • W 2005 r. Gmina Krzyżanowice, występując w imieniu obydwu gmin, złożyła Kartę Potencjalnego Przedsięwzięcia dla II etapu – I fazy, pn.: „Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu – ETAP II FAZA I, Gmina Krzyżanowice i Kornowac”. Aby projekt można było uznać za II etap, Beneficjentem powinna być gmina Racibórz. Ze względu na brak zainteresowania z jej strony władze Gmin Krzyżanowice i Kornowac postanowiły realizować inwestycję jako nowy projekt i zmienić jego nazwę na „Kanalizacja dorzecza górnej Odry – gminy Krzyżanowice i Kornowac”.
 • W 2006 roku została zawarta umowa na sporządzenie Wstępnego Studium Wykonalności obejmującego Gminy Krzyżanowice i Kornowac. Po przeanalizowaniu kryteriów wyboru projektów oraz biorąc pod uwagę wykonalność finansową ( Beneficjent nie byłby w stanie zapewnić wkładu własnego na odpowiednim poziomie dla realizacji całego projektu) zdecydowano aplikować o środki z Funduszu Spójności na realizację I etapu inwestycji.
 • W listopadzie 2009r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: ,,Kanalizacja dorzecza górnej Odry – gminy Krzyżanowice i Kornowac – etap I”. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej I stopnia projekt uzyskał 37pkt.  i znalazł się na liście rezerwowej. W okresie od czerwca do grudnia  2011r. projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną II stopnia.
 • 7 lutego 2012r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach miało miejsce  uroczyste wręczenie Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie przyznania dofinansowania Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu ,,Górna Odra” Sp. z o.o. w Roszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu ,,Kanalizacja dorzecza Górnej Odry – gminy Krzyżanowice i Kornowac – etap I”
 • W dniu 26.05.2012r. Rada Gminy Krzyżanowice podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Krzyżanowice z aglomeracji Racibórz, konieczna była zmiana zakresu rzeczowego projektu. Zmiany były na tyle istotne, iż wymusiły przeprowadzenie ponownej oceny pod względem formalnym i merytorycznym wniosku o dofinansowanie.
 • W lipcu 2012 r. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjnemu ,,Górna Odra” Sp. z o.o. złożyło w biurze WFOŚiGW w Katowicach zaktualizowany Wniosek o dofinansowanie.
Go to Top