W dniu 09 lutego 2012r. w siedzibie Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z rąk Pana wiceprezesa Adama Liwochowskiego, Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne ,,Górna Odra” Sp. z o.o. otrzymało potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1-gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM na realizację projektu pn.: ,,Kanalizacja dorzecza Górnej Odry – Gminy Krzyżanowice i Kornowac – etap I”. Całkowita wartość projektu wynosi 99 583 074,00 zł, a maksymalna kwota dofinansowania 58.899.730,92 zł.